ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze bestaan uit de algemene voorwaarden voor minnelijke -en gerechtelijke incassodiensten en de algemene voorwaarden voor het inhuren van een creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy.

Algemene voorwaarden minnelijke -en gerechtelijke incassodiensten EC Creditmanagement Consultancy

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen EC Creditmanagement Consultancy en haar opdrachtgever tot het verlenen van diensten op het gebied van: het minnelijk -en gerechtelijk incasseren van vorderingen, het opstarten en begeleiden van gerechtelijke procedures en overige creditmanagement diensten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

Definities

2.1 EC Creditmanagement Consultancy is een eenmanszaak, gevestigd te Almere en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56687613.

2.2 Een opdrachtgever is een natuurlijk of een rechtspersoon die EC Creditmanagement Consultancy een opdracht geeft om bepaalde werkzaamheden, dan wel diensten te verrichten, en welke opdracht door EC Creditmanagement Consultancy expliciet of stilzwijgend is geaccepteerd.

2.3 Tussenpersonen, zijn opdrachtgevers die beroepshalve juridische en/of incassowerkzaamheden verrichten. Hieronder worden verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, rechtsbijstandverzekeraars en aanverwante bedrijven.

2.4 Cliënten, zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen.

2.5 Verschotten zijn in het kader van de opdracht gemaakte externe kosten, niet vallend onder de eigen verdiensten van EC Creditmanagement Consultancy, zoals advertentiekosten, informatiekosten (GBA, Handelsregister, UWV-polis, verhaalsonderzoek), griffierecht, kosten advocaat, kosten ontruimers, kosten slotenmaker, en dergelijke.

Aanvaarding

3.1 Een aan EC Creditmanagement Consultancy verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht.
EC Creditmanagement Consultancy is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer of op het moment dat voor de opdrachtgever een begin van aanvang van de werkzaamheden waarneembaar en/of aantoonbaar is.

3.2 EC Creditmanagement Consultancy is gerechtigd een aan haar verstrekte opdracht, ook na aanvaarding, terug te geven indien voor de uitvoering van de opdracht van haar verwacht wordt werkzaamheden en/of handelingen uit te voeren, welke in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de redelijkheid en billijkheid of die haar goede naam kunnen aantasten.
EC Creditmanagement Consultancy is niet aansprakelijk voor schade welke de opdrachtgever direct of indirect lijdt door het teruggeven van de opdracht, ongeacht het moment waarop dit plaatsvindt. EC Creditmanagement Consultancy behoudt haar recht op vergoeding door de opdrachtgever van de door haar gemaakte kosten, verschotten en provisies.

Werkzaamheden

4.1 De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.2 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen.

4.3 Indien opdrachtgever aan EC Creditmanagement Consultancy opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever EC Creditmanagement Consultancy in zijn naam alle benodigde incasso-, gerechtelijke-, en executiehandelingen te (laten) verrichten die naar het oordeel van EC Creditmanagement Consultancy noodzakelijk en/of nuttig zijn, waaronder begrepen: het zowel schriftelijk, als telefonisch, als persoonlijk benaderen van de schuldenaar, het aan de schuldenaar in rekening brengen van rente en kosten, het ontvangen van gelden, het treffen van een redelijke betalingsregeling, gelet op de omstandigheden van het geval, het starten van gerechtelijke procedure(s), het laten nemen van executiemaatregelen.

4.4 Indien door de opdrachtgever, ongeacht of deze cliënt of tussenpersoon is, de opdracht wordt gegeven om een vonnis of andere executoriale titel ten uitvoer te laten leggen om het verschuldigde te incasseren, al dan niet in vergelijkbare bewoordingen, zonder dat daarbij specifieke opdrachten en/of aanwijzingen worden gegeven, is EC Creditmanagement Consultancy gerechtigd om al die executiemaatregelen en overige werkzaamheden te (laten) verrichten die in haar ogen acceptabel en zinvol zijn voor het verkrijgen van betaling, waaronder begrepen, het treffen van een redelijke betalingsregeling, verhaalsonderzoek en incassoactiviteiten.

4.5 Het staat EC Creditmanagement Consultancy vrij om derden, waaronder een gerechtsdeurwaarder, een advocaat, een notaris of een informatieleverancier, in te schakelen voor onder andere het verrichten van (gerechtelijke) incassodiensten, het ten uitvoer laten leggen van executoriale titels, het voeren van gerechtelijke procedures en/of het leveren van informatie. Deze kosten worden door EC Creditmanagement Consultancy als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Tarieven

5.1 EC Creditmanagement Consultancy berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een onverbrekelijk deel uit van deze algemene voorwaarden. Voor een volledig overzicht van de tarieven, zie https://ec-creditmanagement-consultancy.nl.

5.2 EC Creditmanagement Consultancy heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buitenhaar om betaling verkrijgt, met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of EC Creditmanagement Consultancy zonder bericht laat. Deze gevallen worden dan gelijk gesteld met het geheel geïncasseerd hebben van de vordering.

5.3 EC Creditmanagement Consultancy is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI – voor alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Aansprakelijkheid

6.1 EC Creditmanagement Consultancy heeft met betrekking tot het slagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nooit gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso) resultaat.

6.2 In geval van overmacht is EC Creditmanagement Consultancy niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van EC Creditmanagement Consultancy onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de opdracht/overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

6.3 In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen, of andere ernstige storingen in het bedrijf van EC Creditmanagement Consultancy of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft EC Creditmanagement Consultancy – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de opdracht met de tijdsduur van de overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat EC Creditmanagement Consultancy in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

6.4 EC Creditmanagement Consultancy is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect, die de opdrachtgever heeft geleden of nog mocht lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

6.5 EC Creditmanagement Consultancy is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden, of nog door derden te lijden ten gevolge van handelingen die ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht zijn verricht.

6.6 EC Creditmanagement Consultancy aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak geeft op een uitkering. De aansprakelijkheid zal in geen geval het gemaximeerde uit te keren bedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te boven gaan, ongeacht de wijze van totstandkoming van de aansprakelijkheid.

Voorschotten

7.1 EC Creditmanagement Consultancy is gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van gemaakte en te maken kosten, dan wel door de opdrachtgever verschuldigde provisies, al dan niet berekend over de gehele portefeuille van de opdrachtgever.

7.2 EC Creditmanagement Consultancy is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die EC Creditmanagement Consultancy voor die opdrachtgever heeft gemaakt of nog moet maken.

7.3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan het verzoek van EC Creditmanagement Consultancy om het gevraagde voorschotbedrag te voldoen, is EC Creditmanagement Consultancy gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, zonder dat daar een afzonderlijke ingebrekestelling voor noodzakelijk is en zonder dat zij aansprakelijk is of zal zijn voor de schade die de opdrachtgever, of derden dientengevolge lijden of kunnen lijden.

7.4 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan het verzoek van EC Creditmanagement Consultancy om het gevraagde voorschotbedrag te voldoen, is EC Creditmanagement Consultancy gerechtigd de opdracht terug te geven, zonder daarbij afstand te doen van haar rechten op vergoeding van gemaakte kosten en de door de opdrachtgever verschuldigde provisie zoals bepaald in deze algemene voorwaarden en daarbij haar rechten te behouden op vergoeding van de mogelijk door haar daardoor geleden schade.

Afdracht / Afrekening / Tussentijdse afrekeningdeclaratie / uitsplitsing

8.1 Opdrachtgever heeft recht op de door EC Creditmanagement Consultancy in het kader van de opdracht ontvangen gelden ter aflossing van hoofdsommen, rente en kosten, verminderd met de gemaakte verschotten en aan EC Creditmanagement Consultancy toekomende vergoedingen.
Betalingen door of namens schuldenaren verricht aan EC Creditmanagement Consultancy dan wel aan opdrachtgever, strekken eerst ter dekking van door of namens EC Creditmanagement Consultancy gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct aan EC Creditmanagement Consultancy toe.

8.2 Alle ontvangsten, inclusief incasso-, proces- en executiekosten, in het kader van de opdracht, worden gestort op de bankrekening van EC Creditmanagement Consultancy.

8.3 EC Creditmanagement Consultancy is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

8.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt EC Creditmanagement Consultancy aan opdrachtgever op portefeuilleniveau minimaal maandelijks tussentijds de ten behoeve van opdrachtgever ontvangen gelden af, onder aftrek van: de gemaakte verschotten, gemaakte kosten, gerealiseerde c.q. het evenredig deel van provisie en reservering voor nog te maken kosten, voor zover het opdrachtgever toekomende bedrag op portefeuilleniveau een bedrag van € 500,00 te boven gaat, behoudens eventuele verrekening als hiervoor onder 8.3 bedoeld. EC Creditmanagement Consultancy is op grond van deze algemene voorwaarden door Opdrachtgever tijdens de behandeling van één of meerdere dossiers doorlopend gemachtigd en gerechtigd tot uitsplitsing van de ten behoeve van Opdrachtgever ontvangen gelden op haar bankrekening, rekening houdend met de aan EC Creditmanagement Consultancy toekomende verschotten en vergoedingen op portefeuilleniveau (het totaal van voor opdrachtgever in behandeling zijnde dossiers) en het uitgesplitste bedrag dat EC Creditmanagement Consultancy toekomt over te maken naar haar kantoorrekening.
EC Creditmanagement Consultancy zal desgewenst maandelijks aan Opdrachtgever een overzicht verstrekken, een zogenaamd kwaliteitsoverzicht, waaruit de uitsplitsing blijkt. Dit kwaliteitsoverzicht geeft inzicht in de bewaarplicht van de totale onderhanden zijnde dossiers op portefeuilleniveau met verbijzondering van de onderliggende dossiers.

8.5 EC Creditmanagement Consultancy is bevoegd op dossierniveau tussentijds gemaakte verschotten, proceskosten en gerealiseerde vergoedingen aan opdrachtgever in rekening te brengen, onder aftrek van voor opdrachtgever ontvangen gelden, door middel van een tussentijdse afrekeningdeclaratie. Rente over voorgeschoten bedragen en voorschotten

8.6 Opdrachtgever is geen rentevergoeding verschuldigd over de door EC Creditmanagement Consultancy voorgeschoten bedragen en voor opdrachtgever reeds gemaakte kosten. 9.2 EC Creditmanagement Consultancy is niet gehouden rente te vergoeden over door de opdrachtgever voldane voorschotbedragen.

Betaling

9.1 Betaling van de door EC Creditmanagement Consultancy gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op 1,5% rente per maand, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.

9.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd om de door EC Creditmanagement Consultancy in rekening gebrachte bedragen te verrekenen.

9.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd om de betaling van de door EC Creditmanagement Consultancy in rekening gebrachte bedragen op te schorten.

Buitengerechtelijke incassokosten

10.1 Indien opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is EC Creditmanagement Consultancy gerechtigd haar declaratie – na aanmaning – te verhogen met incassokosten.

10.2 Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument), worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. De hoogte van de tarieven is als volgt: Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012: 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering, met een minimum van € 40,-; 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering; 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering; 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering; 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, wordt aanspraak gemaakt op incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

Geschillen

11.1 Op de rechtsverhouding tussen EC Creditmanagement Consultancy en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de gewone rechter te Lelystad.
Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

12.1 Deze algemene voorwaarden staan gepubliceerd op onze website https://ec-creditmanagement-consultancy.nl en zijn door iedereen te downloaden. Op eerste verzoek worden deze algemene voorwaarden door EC Creditmanagement Consultancy aan de opdrachtgever toegezonden.

12.2 EC Creditmanagement Consultancy is gerechtigd om wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Die hebben in de overeenkomsten met de opdrachtgever geldingskracht nadat deze gewijzigde algemene voorwaarden aan de opdrachtgever zijn toegezonden.

12.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen opdrachtgever en EC Creditmanagement Consultancy indien toezending als bedoeld onder 12.2 is uitgebleven.

Tarieven voor cliënten, zoals behorende bij de algemene voorwaarden van EC Creditmanagement Consultancy

Definities

13.1 De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot (gerechtelijke) incasso.

13.2 Onder geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, wordt mede verstaan rechtstreeks aan de cliënt of diens opdrachtgever betaalde bedragen.

13.3 Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de cliënt of diens opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter (gerechtelijke) incasso uit handen gegeven vordering.

Tarieven

14.1 Incassoprovisie: Voor een overzicht van de incassoprovisie die gehanteerd wordt door EC Creditmanagement Consultancy, verwijst zij naar haar website: https://ec-creditmanagement-consultancy.nl.

14.2 Advisering: Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de cliënt aan EC Creditmanagement Consultancy verschuldigd een honorarium van € 75,00 per uur. EC Creditmanagement Consultancy is gerechtigd voor werkzaamheden met een specialistisch karakter met de cliënt een ander uurtarief overeen te komen.

14.3 Nakosten/Nasalaris: EC Creditmanagement Consultancy is gerechtigd voor de na een gewezen vonnis verrichte buitenambtelijke werkzaamheden nakosten (nasalaris) aan de cliënt in rekening te brengen voor ontvangst, bestudering en vastlegging van het vonnis, alsmede onderzoek naar en overleg over te nemen executiemaatregelen. Onder deze buitenambtelijke werkzaamheden is tevens het aanschrijven van de wederpartij tot voldoening aan een vonnis op tegenspraak begrepen. Nakosten zijn verschuldigd naast de hiervoor genoemde vergoedingen onder 14.1 tot en met 14.4.

14.4 BTW: Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. Indien de opdrachtgever btw-plichtig is, ofwel ondernemer is in de zin van de Wet omzetbelasting 1968, is het niet mogelijk de verschuldigde btw over de dienstverlening van EC Creditmanagement Consultancy op de schuldenaar te verhalen. De btw zal in dat geval bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtgever kan de in rekening gebrachte btw verrekenen met belastingdienst.
Is opdrachtgever niet btw-plichtig dan kan de btw over de ambtelijke werkzaamheden op grond van artikel 10 Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder (Btag) op de schuldenaar worden verhaald. Over door de rechter toegewezen bedragen als tegemoetkoming in de kosten die crediteur/eiser heeft moeten maken, zoals het gemachtigde salaris, is de btw nimmer verhaalbaar op de schuldenaar en blijft deze voor rekening van de opdrachtgever.

14.5 Rolwaarneming: Voor de waarneming van rolzittingen bij de rechtbanken, sector kanton, is door opdrachtgever verschuldigd: – voor het aanleggen van het dossier, het aanbrengen van de zaak inclusief de eerste rolcomparitie en het uitbrengen van het daarbij behorende rolbericht een bedrag van € 25,00, met dien verstande dat bij verstekzaken met een belang tot € 250,00 niet meer dan het toegewezen salaris verschuldigd is; – voor ieder volgende rolcomparitie en het daarbij behorende rolbericht een bedrag van € 7,50; – voor het voorbereiden en bijwonen van comparities van partijen, enquêtes en descentes een bedrag van € 75,00 per uur.
Voor een volledig tarievenoverzicht verwijzen wij naar https://ec-creditmanagement-consultancy.nl.

Almere, oktober 2021

Algemene voorwaarden tijdelijke inhuur creditmanagement professionals van EC Creditmanagement Consultancy

1. Definities

EC Creditmanagement Consultancy:
Iedere natuurlijke persoon (creditmanagement professional) die namens EC Creditmanagement Consultancy de in de overeenkomst beschreven Opdracht zal uitvoeren.

Opdracht:

De schriftelijke overeenkomst tussen EC Creditmanagement Consultancy en de Opdrachtgever, waarbij EC Creditmanagement Consultancy zich verbindt bepaalde taken te vervullen ten behoeve van de Opdrachtgever.
Opdrachtgever:
De natuurlijke -of rechtspersoon voor wie EC Creditmanagement Consultancy zich inspant de Opdracht uit te voeren met een creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle voorstellen, aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen EC Creditmanagement Consultancy en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door de directie van EC Creditmanagement Consultancy. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele andere Algemene Voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Vrijblijvendheid, offertes en totstandkoming van opdrachten

3.1. Alle offertes en kostenopgaven van EC Creditmanagement Consultancy zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

3.2. Een Opdracht tussen EC Creditmanagement Consultancy en Opdrachtgever komt tot stand op de navolgende wijze en tijdstippen: – hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Opdrachtgever mondeling of schriftelijk een opdracht aan EC Creditmanagement Consultancy heeft verstrekt. – hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop EC Creditmanagement Consultancy aan Opdrachtgever de opdrachtbevestiging heeft toegestuurd en EC Creditmanagement Consultancy de voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen. – hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop EC Creditmanagement Consultancy aan Opdrachtgever de opdrachtbevestiging heeft toegestuurd (doch Opdrachtgever de
opdrachtbevestiging niet voor akkoord ondertekend aan EC Creditmanagement Consultancy heeft geretourneerd, terwijl Opdrachtgever inmiddels daadwerkelijk de creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy heeft ingehuurd). Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een ander wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen.

4. Honorarium

4.1. Ter zake van de uit hoofde van de overeenkomst door EC Creditmanagement Consultancy uitgevoerde opdrachten zal Opdrachtgever aan EC Creditmanagement Consultancy een vergoeding verschuldigd zijn, conform het gestelde in de overeenkomst. De in de overeenkomst genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

4.2. De vergoeding die Opdrachtgever aan EC Creditmanagement Consultancy is verschuldigd, is gebaseerd op de overeengekomen arbeidsomvang, waarbij Opdrachtgever verplicht is, behoudens verlof en/of ziektedagen, om de creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy voor 40 uur per week (5 dagen van 8 uur per dag) in te huren, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.3. Gewerkte uren worden iedere 2 weken (achteraf) gefactureerd en dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Het (uur)tarief zal jaarlijks op 1 januari worden verhoogd met het prijsindexcijfer volgens het CBS.

4.4. Het uurtarief wordt door EC Creditmanagement Consultancy in overleg met de Opdrachtgever vastgesteld en mede bepaald aan de hand van de zwaarte en inhoud van de opdracht, welke informatie van de Opdrachtgever wordt verkregen.

4.5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen van 8 uur, tijdens de gebruikelijke kantooruren en exclusief eventuele pauzes, met een maximum van 40 uur per week. Daarbuiten vallende werkzaamheden worden beschouwd als overwerk. Overwerk mag alleen in opdracht van Opdrachtgever worden uitgevoerd. Toestemming van EC Creditmanagement Consultancy is vereist indien het overwerk meer bedraagt dan één uur per dag en/of meer dan 4 uur per week.

4.6. Voor overwerk gelden de volgende toeslagen: 150%: meer dan 40 uur per week. 200%: zaterdag, zondag en feestdagen.

4.7. De in de overeenkomst genoemde prijzen/tarieven zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief reis- en verblijfskosten.
Het aantal kilometers, wordt gedeclareerd tegen Euro 0,19 per kilometer woon-werkverkeer. Naast een vergoeding voor de te rijden kilometers kan ook een vergoeding voor reistijd en/of verblijfskosten worden overeengekomen, indien noodzakelijk.

4.8. EC Creditmanagement Consultancy zal gedurende de loop van de overeenkomst een weekurenstaat doen bijhouden van de creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy, die als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de door de creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy verrichte werkzaamheden.

5. Betaling

5.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van EC Creditmanagement Consultancy te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta als in de factuur is aangegeven, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De betaaldatum is de datum van bancaire bijschrijving bij EC Creditmanagement Consultancy.

5.2. Opdrachtgever tekent op de eerste werkdag en uiterlijk de derde dag na afloop van elke werkweek de weekstaat voor akkoord. De Opdrachtgever is verplicht erop toe te zien dat op deze weekstaten het juiste aantal uren, overuren, reisuren, gereden kilometers en gemaakte onkosten is ingevuld. Door ondertekening van de weekstaten worden de werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdracht goedgekeurd en aanvaard. De creditmanagement professional stuurt de ondertekende weekstaat aan EC Creditmanagement Consultancy. Jegens de Opdrachtgever, die zijn verplichtingen ingevolge dit artikel niet nakomt en derhalve niet meewerkt aan het scheppen van voor betrokken partijen bindend bewijs ten aanzien van de gewerkte uren en gemaakte kosten door de creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy en ook bij verschil tussen de bij EC Creditmanagement Consultancy ingeleverde weekstaat en het door de Opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij de EC Creditmanagement Consultancy ingeleverde weekstaat voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem/haar is toe te rekenen. In geval van bezwaren is de Opdrachtgever verplicht uiterlijk de derde dag na afloop van elke werkweek een schriftelijk bezwaar in te dienen.

5.3. EC Creditmanagement Consultancy zal Opdrachtgever na afloop van iedere 2 weken en bij het einde/na beëindiging van de overeenkomst een factuur sturen waarin de vergoeding van de creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy wordt gespecificeerd.

5.4. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel 5.1. gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan EC Creditmanagement Consultancy een rente verschuldigd van 1 % per maand over het nog openstaande bedrag.

5.5. Zowel de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door EC Creditmanagement Consultancy niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom. In het geval Opdrachtnemer in het gelijk wordt gesteld, komt Opdrachtnemer tevens in aanmerking voor vergoeding van gerechtelijke kosten.

5.6. Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in lid 4 van dit artikel 5 bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid 5 van dit artikel 5 bedoelde gerechtelijke -en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

6. Overige rechten en verplichtingen van Partijen

6.1. Partijen erkennen dat alle informatie welke aan hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van vertrouwelijke aard is, indien redelijkerwijs mag worden verondersteld dat de creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy op de hoogte is van het vertrouwelijke karakter hiervan, tenzij deze informatie van algemene bekendheid is.

6.2. Partijen verklaren zich maximaal te zullen inspannen om maatregelen te treffen met het doel volledige geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie, waarvan partijen, hun personeelsleden of voor hun werkzame derden kennis nemen. Iedere betrokken creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy dient op verzoek een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

6.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst dan wel de onderhavige voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EC Creditmanagement Consultancy aan een derde over te dragen.

6.4. De Opdrachtgever verstrekt aan EC Creditmanagement Consultancy nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht. EC Creditmanagement Consultancy relateert deze door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy.

6.5. Vakanties, afwezigheid door herscholingscursussen of bijscholingscursussen en andere vrije dagen van de creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy, anders dan op de hierna vermelde feestdagen, vinden plaats na overleg met Opdrachtgever, waarbij rekening wordt gehouden met de voortgang van de Opdracht.

6.6. Onder feestdagen wordt verstaan: nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koninginnedag, hemelvaart, 2e pinksterdag, 1e kerstdag en 2e kerstdag. Geen betaling is verschuldigd over de periode, gedurende welke door EC Creditmanagement Consultancy geen werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever worden verricht als gevolg van verzuim, waaronder ziekte of vrije dagen van de creditmanagement professional.

6.7. De Opdrachtgever stelt de creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy in de gelegenheid om in alle redelijkheid buitengewoon verlof op te nemen zonder dat op de creditmanagement professional de plicht rust deze uren bij de Opdrachtgever te compenseren.

7. Overeenkomst

7.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen duur van de overeenkomst. Elke overeenkomst die EC Creditmanagement Consultancy aangaat, is een inspanningsverbintenis.

7.2. In onderling overleg is verlenging van deze overeenkomst mogelijk, met dien verstande dat een dergelijke verlenging schriftelijk tussen partijen dient te worden overeengekomen.

7.3. Op opvolgende verlengingen is het bepaalde in artikel 7.2 van overeenkomstige toepassing.

7.4. Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden zonder opzegtermijn.

7.5. Aan een partij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van twee weken wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting ingevolge de overeenkomst.

7.6. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.7. De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien: A. EC Creditmanagement Consultancy de creditmanagement professional niet meer aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen als gevolg van omstandigheden buiten de macht van EC Creditmanagement Consultancy gelegen, bijvoorbeeld ten gevolge van overheidsmaatregelen, in de meest ruime zin des woord; B. Opdrachtgever: – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt – zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard – een verzoek indient tot toepassing van een schuldsanering in het kader van de Wet Schuldsanering natuurlijke Personen; zijn onderneming staakt – onder curatele of bewind wordt gesteld of anderszins handelingsonbekwaam wordt of overlijdt.

8. Vervanging

8.1. EC Creditmanagement Consultancy streeft ernaar dat de bekwaamheid van de creditmanagement professional zoveel mogelijk voldoet aan de afgesproken functieklasse en zoveel mogelijk voldoet aan de redelijkerwijs te stellen eisen, in verband met de te vervullen Opdracht zoals is omschreven in de overeenkomst.

8.2. Indien de creditmanagement professional gedurende 14 of meer aaneengesloten dagen wegens ziekte in de onmogelijkheid zal verkeren de overeengekomen werkzaamheden te verrichten zullen partijen in onderling overleg de gevolgen daarvan voor deze overeenkomst regelen.

8.3. Gedurende de opdracht wordt de creditmanagement professional in de gelegenheid gesteld de hem/haar eventuele toekomende vakantiedagen op te nemen.
In geval een vakantieperiode van meer dan twee aaneengesloten weken wordt verlangd, zal daarvan tenminste een maand daaraan voorafgaand opgave worden gedaan.
EC Creditmanagement Consultancy zal bij een vakantieperiode langer dan twee aaneengesloten weken zich inspannen tot plaatsing van een vervangende creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy indien de opdrachtgever dit wenst.

8.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.3 zal EC Creditmanagement Consultancy, indien het daar omschreven voorval zich voordoet, zich inspannen een gelijkwaardige vervanger voor de creditmanagement professional bij de Opdrachtgever te plaatsen.

8.5. In geval van vervanging zal EC Creditmanagement Consultancy daarvoor na voorafgaand overleg met Opdrachtgever steeds zo spoedig mogelijk zorg dragen. Bij dit overleg zal ook worden bepaald wanneer de vervanger met zijn werkzaamheden zal beginnen. EC Creditmanagement Consultancy zal zich daarbij inspannen om de werkzaamheden dusdanig te laten continueren, dat dit zo min mogelijk van invloed is op de voortgang ervan.

8.6. EC Creditmanagement Consultancy streeft ernaar dat de vervanger zoveel mogelijk aan dezelfde kwalificaties voldoet als de oorspronkelijke creditmanagement professional. Indien een inwerkperiode noodzakelijk is, zal per geval vooraf in overleg worden bepaald, hoeveel dagen niet door EC Creditmanagement Consultancy in rekening zullen worden gebracht.

9. Verplichtingen en aansprakelijkheid

9.1. EC Creditmanagement Consultancy is niet aansprakelijk voor tijdens, door of in verband met deze overeenkomst toegebrachte schade, behoudens indien en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van EC Creditmanagement Consultancy of haar eigen creditmanagement professional is toegebracht.

9.2. De Opdrachtgever is verplicht de lokalen, werktuigen en apparatuur waarmee de door EC Creditmanagement Consultancy ter beschikking gestelde creditmanagement professional de arbeid verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de aan haar door EC Creditmanagement Consultancy ter beschikking gestelde creditmanagement professional in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden bij de Opdrachtgever schade lijdt. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de door de creditmanagement professional van EC Creditmanagement Consultancy geleden schade als gevolg van enige tekortkoming ten aanzien van de in de vorige zin genoemde verplichting.

9.3. EC Creditmanagement Consultancy is nimmer gehouden tot vergoeding van immateriële schade, indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade van derden of welke andere schade dan ook.

9.4. Voor zover EC Creditmanagement Consultancy voor andere schade aansprakelijk mocht blijken te zijn, is de aansprakelijkheid van EC Creditmanagement Consultancy voor schade van Opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding, die door EC Creditmanagement Consultancy aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
Met dien verstande dat daarbij alleen de vergoeding in aanmerking wordt genomen die betrekking heeft op de laatste zes maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door EC Creditmanagement Consultancy aan Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van EC Creditmanagement Consultancy in voorkomend geval door verzekering is gedekt.
Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van EC Creditmanagement Consultancy. Onder EC Creditmanagement Consultancy zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar medewerkers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

9.5. EC Creditmanagement Consultancy bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wie gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk is.

Almere, oktober 2021